การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของใบสับปะรด

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2006 inนางสุชาดา อุชชิน, "Pineaplple / Cotton Blended Yarns and Fabrics : Physical and Dyeing properties", The international Fiber Conference 2006, 30 พฤษภาคม 2006
Publish Year National Conference 2
2006 inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.รังสิมา ชลคุป, exวนิดา ผาสุขดี, "สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายและผ้าเส้นใยสับปะรดผสมฝ้าย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES", Paper presented at Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006). Nov, 9-10, 2006. Bangkok, Thailand. p. 121., 9 - 12 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย