การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2011 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "การปลูกเร่วหอม", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2011, หน้า 17-20