การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน