ผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพอากาศในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี