การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี