การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก