การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยไม่ทำลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันในเวทีการค้าโลก

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2006 inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exNunthiya Unprasert, "Application of Near Infrared Spectroscopy to Predict Crude Protein in Shrimp Feed", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 172-180
2006 exPitiporn Ritthiruangdej, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Classification of Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 189-196
2005 exปิติพร ฤทธิเรืองเดช, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.", The Analyst , ปีที่ 130, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2005, หน้า 1439-1445
Publish Year National Journal 2
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "Nondestructive Detection of Fruit Fly Egg and Larvae in Exported Mangoes Using Near Infrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 54-57
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp", J Wood Sci, ปีที่ 51, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 167-171
Publish Year International Conference 3
2006 exRitthiruangdej, P, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exOzaki, Y., "Determination of Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2006 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Current Situation of Near Infrared Spectroscopy in Thailand", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exY.Ozaki, exPitiporn Ritthiruangdej, "Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 2
2006 exPitiporn Ritthiruangdej, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Classification of Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 ตุลาคม 2005