การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ

Publish Year National Journal 2
2011 exธนเดช โตธนาภรณ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวานิลลินและใยเปลือกมะม่วงในการต้านจุลินทรีย์ในเนื้อมะม่วงสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 643-646
2008 exพงศธร ล้อสุวรรณ, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารพฤกษเคมี คุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกมะม่วงสายพันธุ์มหาชนก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 279-282