การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชุตินธร หยุนแดง, "การปนเปื้อนโดย Escherichia coli ในแปลงผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมหลังการเก็บเกี่ยว", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย