การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม

Sub Project

Publish Year National Conference 3
2009 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเตทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ pectate lyase จากเชื้อ Paenibacillus polymyxa N10 ในการหมักแบบอาหารเหลวโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exชวนิฏฐ์ (ลูกจ้าง) สิทธิดิลกรัตน์, inนางปริศนา สิริอาชา, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of pectinases production from Paenibacillus polymyxa N10", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32), Bangkok, Thailand., 9 - 11 ตุลาคม 2006