การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกพื้นเมืองเป็นการค้าสู่ระบบสากล