พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exจิรภา นิวาตพันธุ์, exPhilipp Dill, "Classifiers in Thai Sign Language ", SKASE Journal of Theoretical Linguistics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 27-44
Publish Year National Journal 2
2008 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exจิรภา นิวาตพันธุ์, "พยางค์และคำในภาษามือไทย", Ratchasuda College Jourmal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 95-113
2005 exจิรภา นิวาตพันธุ์, inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, "คำกริยา “เปิด” ในภาษามือไทย", วารสารวิทยาลัยราชสุดา , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 12-27