ผลของกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสภาวะของร่างกาย จิตใจ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์