การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวภาพของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Publish Year National Conference 2
2010 exOntira Pongpao, exKanitha Srisuksawad, exBoonsom Porntepkasemsan, exAnan Omanee, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sedimentation rates at estuaries of the 4 main rivers of inner Thai Gulf.", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exKritsana Chanhom, exKanitha Srisuksawad, exBoonsom Porntepkasemsan, exAnan Omanee, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Desorption rate of sediments at Auokhokhao Phangnga after Tsunami, 2004", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย