การศึกษาประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวน PDCA

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 159-167
Publish Year International Conference 2
2010 inนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก" , 3 กันยายน 2010, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2009 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, "หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับในปัจจุบัน: รปภ.หญิง", The 2nd International Academic Conference and Research Presentation : New Challenges for Educational Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor , 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย