การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Defective cellulase production of Xanthomonas axonopodis pv. glycines ppsA mutant strain triggered systemic resistance to soybean bacterial pustule", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า S79-S79
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสดแบบผสมผสาน. ", ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 “ เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 17 - 19 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 8, 30 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย