การสังเคราะห์ผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมและเศษเส้นไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส

Publish Year National Conference 2
2008 exดั่งฤทัย รัตนสุวรรณ์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซิส", The 18th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 20 - 21 ตุลาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exวันกวี กล้วยไม้, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การผลิตผงไหมขนาดต่ำกว่าไมครอนจากรังไหมและเศษ เส้นไหมด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรลีซีส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 , 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย