การผสมเทียมและตรวจการตั้งท้องในช้างเอเชีย

Publish Year International Journal 9
2014 exImrat, P., exMahasawangkul, S., exThitaram, C., exSuthanmapinanth, P., exKornkaewrat, K., exSombutputorn, P., exJansittiwate, S., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exColenbrander, B., exHolt, W.V., exStout, T.A.E., "Effect of alternate day collection on semen quality of Asian elephants (Elephas maximus) with poor initial fresh semen quality", Animal Reproduction Science, ปีที่ 147, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2014, หน้า 154-160
2012 ex Imrat, P , ex Hernandez, M , ex Rittem, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMahasawangkul, S, ex Gosalvez, J, ex Holt, WV, "The dynamics of sperm DNA stability in Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa before and after cryopreservation", Theriogenology, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2012, หน้า 998-1007
2011 exThongphakdee, A, exBerg, D, exTharasanit, T, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exTipkantha, W, exArsaithamkul, V, exPunkong, C, exNoimoon, S, exTongthainan, D, exKamolnorranath, S, exCommizzoli, P, exSiriaroonrat, B, "Development of in vitro Fertilized Eld's Deer Embryos and Their Transferred to Recipients", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า S35-S35
2010 exChatchote Thitaram, exChaleamchart Somgird, exSittidet Mahasawangkul, exTaweepoke Angkavanich, exRonnachit Roongsri, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exBen Colenbrander, exFrank G. van Steenbeek, ex Lenstra JA, "Genetic assessment of captive elephant (Elephas maximus)populations in Thailand", Conservation Genetics, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 325-330
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, J, exMahasawangkul, S, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exPongsopavijitr, P, exSongsasen, N, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Potential factors affecting semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 6, มีนาคม 2008
2008 exThitaram, C, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSomgird, C, exColenbrander, B, exvan Boxtel, DCJ, exvan Steenbeek, F, exLenstra, JA, "Evaluation and selection of microsatellite markers for an identification and parentage test of Asian elephants (Elephas maximus)", CONSERVATION GENETICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2008, หน้า 921-925
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exจำเนียน สายขุน, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pentoxifylline on the Motility Characteristics and Viability of Spermatozoa in Asian Elephants (Elephas maximus) with Low Semen Quality", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 37-45
2006 exSa-Ardrit M., exSaikhun J., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exMahasawangkul S., exAngkawanish T., exJansittiwate S., exFaisaikarm T., exKitiyanant Y., exPavasuthipaisit K., inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ultrastructural alterations of frozen-thawed Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน 2006, หน้า 346-352
2006 exThitaram, C, exPongsopawijit, P, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exAngkavanich, T, exChansittivej, S, exWongkalasin, W, exSomgird, C, exSuwankong, N, exPrachsilpchai, W, exSuchit, K, exClausen, B, exBoonthong, P, exNimtrakul, K, exNiponkit, C, exSiritepsongklod, S, exRoongsri, R, exMahasavankul, S, "Dystocia following prolonged retention of a dead fetus in an Asian elephant (Elephas maximus)", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 1284-1291
Publish Year National Journal 1
2011 exสกนธ์ น้อยมูล, exดารกา ทองไทยนันท์, exอุมาพร ใหม่แก้ว, exเจษฎา แถวเนิน, exอัมพิกา ทองภักดี, exสุขุมาล ฤทธิ์เต็ม, exวัลยา ทิพย์กันทา, exนิธิดล บูรณะพิมพ์, exบริพัตร ศิริอรุณรัตน์, exวิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการวางยาสลบ ด้วย Xylazine, Ketamine และรักษาระดับการสลบด้วย Isoflurane ต่อสัญญาณชีพของละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus eldii thamin) ระหว่างการผสมเทียมด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องโดยการใช้กล้องลาปาโรสโคปนำทาง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 84-93
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "เฮอร์ปีส์ไวรัส: มหัตภัยเงียบในช้าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 18 มีนาคม 2009, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "น้ำเชื้อช้างแช่แข็งและการผสมเทียมในช้างไทย", การประชุมวิชาการ Recent advance in Animal Artificial Insemination , 17 กรกฎาคม 2009, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exน.สพ. เบญจพล หล่อสัญลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี, 27 สิงหาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย