การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋อง

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exBuddhakulsomsiri, J, "Simulation modeling and analysis for production scheduling using real-time dispatching rules: A case study in canned fruit industry", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 245-255