การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 กรกฎาคม 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย