การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช

Publish Year National Conference 2
2009 exนางสาวนภัสวรรณ โมพันธ์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Fischerella muscicola (Thuret)Gomont ต่อการเกิด lipid peroxidation และ รงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงในวัชพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก., 9 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 exนางสาววิชชยา ครองยุติ, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella muscicola (Thuret) Gomont ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย