การศึกษาการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนบนซิลิกาเมโซพอร์ที่เติมโคบอลท์ ในกระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดยเทคนิคแทป