การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ สำหรับผู้ประกอบการในโครงการ OTOP

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้ประกอบการ โครงการ OTOP", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 31-50