การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ