การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจำแนกเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้ยีนของกลุ่มโปรตีนที่มีส่วน Leucine-rich repeat

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ, "สารกำหนดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคเหตุใยหิน", พุทธชินราชเวชสาร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 54-58
2007 exนายอดิลัน หนิมัน, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR)", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 65-78
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิลัน หนิมัน, "การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา", ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32, 30 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย