การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าปฐมภูมิและทุติยภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่