คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exวาริน เย็นวารีย์, exรัตติยา อ่องมะลิ, "การเฝ้าสังเกตการตรวจติดตามคุณภาพนำในคลองเจดีย์บูชาจังหวัดนครปฐมโดยใช้แพลงค์ตอนพืช โปรโตซัว และสัตว์หน้าดินเป็นดัชนีชี้วัด", Applied Environmental Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 1-14
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exวาริน เย็นวารี, exรติยา อองมะลิ, "Monitoring of water quality using phytoplankton, protozoa and benthos as bioindicatore in Chadeebucha canal, Nakhon Pathom province", Applied Environmental Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 2
2011 exWanida Nampitak, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of Prednisolone in Thai Traditional Medicine Types: Bolus and Drug Powder Selling in Nakhon Pathom, Thailand", 14th Asian Chemical Congress 2011 Contemporary Chemistry for Sustainability and Economic Sufficiency, 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exศิริวรรณ ตันติอำนวย, "คุณภาพน้ำของคลองเจดีย์บูชา นครปฐม, 2549", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย