การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเปลือกผลปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย