นวัตกรรมการผลิตแหนมและไส้กรอกปลอดไนไตรท์

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exนางสาวศศิรินทร์ แก้วมาลัยทิพย์, "นวัตกรรมสู่การผลิตแหนมปลอดไนไตรท์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11 - 12 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย