การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีโลหะหนัก