การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.M Giorgi, exProf. P.L. Toutain, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 476-485
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exเทวัฒน์ สุขเกษม, exKumagai Susumu, "Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 229-234
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Absorption and dispositions of enrofloxacin in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Fate and dispositions of oxytetracycline in Thai native chicken following intravenous and intramuscular injection", Proceeding of the 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associatons (FAVA 2008), 27 - 30 ตุลาคม 2008
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Antibiotic residue in aquaculture", The 2nd FASAVA and 35 th VMLDAC 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางอรวรางค์ นฤนาท, "เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอซาซินในปลานิล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย