การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอร์โมนเลปตินและตัวรับในเป็ดพื้นเมืองของไทย และการผลิตฮอร์โมนเลปตินของเป็ดในเชื้อ Escherichia coli

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การโคลนระดับโมเลกุลของตัวรับฮอร์โมนเลปตินของเป็ด", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เลปตินของหนูแรทใน Escherichia coli", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย