การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประยุกต์ใช้ Liquid Crystals เพื่อการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม, วิศวกรรม และชีวการแพทย์

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exSopitpongstorn P, exJitpakdeebodin S. , "A Study of Convective Heat Transfer Enhancement in Solar Air Heater with Cylindrical Fins attached Using Thermochromic Liquid Crystals", The 4th Conference on Energy Network of Thailand, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย