การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก