การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค

Publish Year National Journal 1
2011 exพันทิพา ลิ้มสงวน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virus บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้", Agricultural Science Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 19-27
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นงณพชร คุณากร, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย