การขยายพันธุ์เห็ดทะเลเพื่อการอนุรักษ์

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเห็ดทะเลในอันดับ Corallimorpharia บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย