ผนังสีเขียวสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น

Publish Year National Journal 1
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสมรรถนะในการลดการถ่ายเทความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยด้วยการระบายอากาศ", วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2.2554, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 38-53