การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวในข้าวโพด

Publish Year National Journal 1
2009 exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การผลิตแอนติบอดีในไก่ไข่เพื่อตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp.stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวของข้าวโพด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 97-108
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, "Development of Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor Technique for the Detection of Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012, 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of an optical surface plasmon resonance biosensor (SPR biosensor) technique for detection of Pantoea stewartii subsp. stewartii (Pss) causal agent of corn wilt disease", Agricultural Biotechnology International Conference 2009, 23 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย