การศึกษาสารโอลิโกแซคคาไรด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติก