ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์