การศึกษาคำบอกการณ์ลักษณะประเภทบ่งบอกโครงสร้างภายในของเหตุการณ์โดยตรง: กำลัง อยู่ และยังในภาษาไทย และคำบอกการณ์ลักษณะประเภทเดียวกันในภาษาลาวและเวียตนาม