การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาดา เจริญธนกิจกุล, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 40-43
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of guava leaf and fruit extracts", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมโชติ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Genetic analysis of guava germplasm using AFLP markers", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2009 exนายกฤษณ์ กิตติสาร, exนางสาวนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบฝรั่งจำนวน 30 สายพันธุ์", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exนางสาวสุพรรณิกา สงวนศิลป์, exนางสาวอลิสา คงใจมั่น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมของลักษณะปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย