การศึกษากระบวนการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

Publish Year National Conference 1
2009 exนางสาวกิตติยา พลอยวัมนาวงศ์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "การนำเสนอข้อมูลการทดสอบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนโดยระบบสารสนเทศ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 8-9 ธัวาคม 2552, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย