ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri De Man)

Publish Year International Conference 1
2009 exThanaporn Pinpart, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Sequence Divergence of Mitochondrial DNA anomg Freshwater Prawn, Genus Macrobrachium in Thailand", International Symposium on Genetics in Aquaculture, 22 มิถุนายน - 26 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exนนทพล ประยูรเธียร, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไวเทลโลเจนินจากกุ้งฝอยน้าจืด (Macrobrachium lanchesteri)", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWuttiwat Reingchai, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri De Man)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์ในไมโตคอนเดรียของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium ชนิดต่างๆในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่16 , 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย