การคัดเลือกพันธุ์และวิเคราะห์องค์ประกอบของเมล็ด น้ำมัน และกากเมล็ดลินิน