ศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ