การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Sub Project

Publish Year International Journal 6
2010 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Geographic distribution: Ophisaurus gracilis (Burmese glass lizard). ", Herpetological Review, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 107-108
2010 exYODCHAIY CHUAYNKERN, exAnnemarie Ohler, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChantip Inthara, exSunchai Makchai, exNakorn Salangsingha, "A revision of species in the subgenus Nidirana Dubois, 1992, with special attention to the identity of specimens allocated to Rana adenopleura Boulenger, 1909, and Rana chapaensis (Bourret, 1937) (Amphibia: Anura: Ranidae) from Thailand and Laos", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010, หน้า 291-310
2010 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Avifaunal Diversity on the Kasetsart University Campus,Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1107-1114
2009 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "First description of adult male of Fejervarya triora (Amphibia, Ranidae) with recent distribution records", Alytes, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 13-24
2008 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายของกระท่าง", Herpetological Review, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 361-361
2007 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมป้องกันศัตรูของอึ่งกรายลายเลอะ", Herpetological Review. 38 (3): 323-324., ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2007, หน้า 323-324
Publish Year National Journal 3
2010 exChuaynkern y., exInthara c., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSongchan R., "Geographic extension of Odorrana aureola Stuart, Chuaynkern,Chan-ard and Inger, 2006 (Amphibia, Anura, Ranidae) in Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 29-33
2007 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ประชากรของช้างในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวจังหวัด ชัยภูมิ", Journal of Wildlife in Thailand. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2007, หน้า 30-40
2007 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "อาหารของหมาใน บรเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", Journal of Wildlife in Thailand., ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2007, หน้า 54-64
Publish Year National Conference 1
2008 inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง", การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2551 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 16 - 19 ตุลาคม 2008, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย