การควบคุมสภาพเป็นผลึกของการเคลือบในการปลดปล่อยไทมอลเพื่อใช้เป็นตัวต้านจุลินทรีย์และตัวต้านออกซิเดชั่น