การวิเคราะห์ปริมาณและการศึกษาการสลายตัวโดยวิธีทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ของดีบุคในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2009 exวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalyst", Journal of Environmental Science and Health Part A, ปีที่ 44, ฉบับที่ 9, กันยายน 2009, หน้า 841-846
Publish Year National Conference 6
2009 exรัตนะ ผาตินาวืน, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์เจือซัมมาเรียมเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารประกอบฟีแนนทรีน", การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนายเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์ที่เกาะติดบนถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการบำบัดฟีนอล", การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "N-doped TiO2 with enhanced photocatalytic activity under visible light", การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exวัลลภา จิตต์เจียรนัย, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Degradation of methylene blue by using N-S co doped TiO2 under visible light", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนางสาวรัสนีญา ทับปลา, exนายเฉลิมพันธ์ งามโสภาสิริสกุล, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การบาบัดสีย้อมเมททิลลีนบลูโดยไททาเนียมไดออกไซด์ที่ยึดเกาะบนถ่านจากซังข้าวโพด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Samarium doped TiO2 catalysts for photodegradation of phenanthrene", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย