การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้โดยวิธี HPLC